Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümlerine uygun şekilde, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda TSG Gıda ve Kültür Sanat Hizmetleri Limited Şirketi (“EK BİÇ YE İÇ”) tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenecektir. KVKK hükümleri çerçevesinde başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu EK BİÇ YE İÇ’tir.

“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi”, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, güncellenmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, sınıflandırılması, kullanımının engellenmesi, mevzuatın izin verdiği üçüncü şahıslarla paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
• EK BİÇ YE İÇ’in ürün ve hizmetlerini sunmak, faaliyet ve programlarını tanıtmak
• Kişisel iletişim bilgilerine yönelik olarak EK BİÇ YE İÇ’e dair güncel paylaşımlar yapmak
• Dijital ortamda sağlanan hizmet ve imkânlar bağlamında, mevzuat ve otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek
• EK BİÇ YE İÇ’in mekanlarında güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerini kaydedebilmek
• Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, hayata geçirmek ve denetlemek 
• Bu konularda ilgili tüm idari ve hukuki yükümlülükleri eksiksiz şekilde yerine getirmek

Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Şahıslar
• Mevzuatta izin verilen kişi ve kuruluşlar
• EK BİÇ YE İÇ’in faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, iş birliği yaptığı veya program ortağı olduğu kuruluşlar

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi 
Kişisel verileriniz, EK BİÇ YE İÇ’in faaliyetlerinin yürütüldüğü mekanlardan sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

KVKK Kapsamında Haklarınız
EK BİÇ YE İÇ’e başvurarak kişisel verilerinizin:
• İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmişsse bu konuda bilgi isteyebilir;
• Kanuna uygun olarak bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir;
• Eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini talep edebilir;
• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteyebilir;
• Aktarıldığı üçüncü şahıslara (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini talep edebilir;
• Otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu nedenle zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak EK BİÇ YE İÇ’e iletebilir, daha ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Veri Sorumlusu
TSG Gıda ve Kültür Sanat Hizmetleri Limited Şirketi
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 9 İstanbul Türkiye
Mersis No:
Tel: +90 213 293 52 42
ekbicyeic.com